معرفی

مشخصات فردی

فروغ الزمان عقدایی

نام - نام خانوادگی : فروغ الزمان   عقدایی

پست الکترونیکی : f_aghdaei@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

1- رئیس مرکز مجلات علمی و تخصصی

2- مدیر دفتر نشریات علمی

3- سرپرست دفتر نشریات علمی

4- دبیر شورای مدیرانعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1371/04/12

فروغ الزمان عقدایی
فروغ الزمان عقدایی

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^